Arthroscopy

Sking graft

Scare relief

Pain management

INJECTION

Stem cell

PRP

Hyaluronic acid

LED therapy

REHABILATION

Radio Frequency therapy

Massage

Accupuncture

 

Өвдөгний үе солиулах эцсийн шатны эмчилгээ юм.

Өвдөгний үений үрэвслийн хүндрэлийн үе шатыг зөв тодорхойлж алдалгүй оновчтой эмчилгээ хийснээр өвдөгний үйл ажиллагааг хэвийн зовиургүй болгох боломжтой.